Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Tczew

Diagnoza

Badania diagnostyczne w naszej Poradni wykonywane są na wniosek Rodzica, Opiekuna prawnego lub pełnoletniego Ucznia. Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Poradni.

 

►POBIERZ:  Wniosek o przeprowadzenie badania diagnostycznego

 


Badania psychologiczne


Badanie psychologiczne ma na celu poznanie dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, osobniczym, w relacjach rodzinnych czy rówieśniczych. Służy też do oceny poziomu funkcjonowania intelektualnego dziecka, którego poziom jest niezbędny w diagnozie m.in. specyficznych trudności w uczeniu się czy też oceny niepełnosprawności intelektualnej. Badanie psychologiczne stanowi próbę wyjaśnienia mechanizmów psychologicznych i przyczyn zgłaszanych problemów. W ramach badania psychologicznego odbywa się również diagnoza koncentracji uwagi wykonywana przez przeszkolonych pracowników za pomocą baterii diagnozy funkcji poznawczych PU1. Test ten bada trzy główne obszary diagnostyczne: uwagę, pamięć operacyjną i funkcje wykonawcze. Jest najnowocześniejszym narzędziem psychologicznej diagnozy deficytów poznawczych leżących u podłoża takich zaburzeń jak: dysleksja, dyskalkulia, ADHD, ADD, zaburzenia ze spektrum autyzmu z normą intelektualną, rozwojowe zaburzenie koordynacji, specyficzne zaburzenie rozwoju językowego. Na to badanie zapraszamy uczniów w normie intelektualnej wieku od 10;0 do 12;11 (po wcześniejszym badaniu psychologicznym i pedagogicznym).

 


Badania pedagogiczne


Badanie pedagogiczne ma na celu sprawdzanie i ocenę stanu osiągnięć ucznia, wyjaśnienie przyczyn tego stanu oraz przewidywanie rozwoju osiągnięć. Badanie pedagogiczne obejmuje ocenę umiejętności czytania i pisania badanie słuchu fonematycznego i pamięci słuchowej bezpośredniej, spostrzeganie na materiale literowym oraz bezpośrednią pamięć wzrokową, szczegółową analizę błędów w czytaniu i pisaniu pod kątem symptomatyki zaburzeń, ocenę poziomu graficznego pisma i znajomości zasad ortografii, analizę zeszytów szkolnych, a także analizę samodzielnych wytworów pisemnych badanego. Ukazuje stan wiedzy i praktycznych umiejętności ucznia. Równocześnie obrazuje rodzicom faktyczny poziom nabytych sprawności, porównując je z wymaganiami programowymi klasy, do której dziecko uczęszcza. Uświadamia zarazem możliwości poprawy sytuacji przez odpowiednią terapię przy współpracy rodziców ze szkołą i poradnią.

W ramach badania pedagogicznego wykonuje się także diagnozę pod kątem specyficznych trudności w matematyce (dyskalkulii) dla uczniów w wieku 10-16 lat w normie intelektualnej. Badanie to jest wykonywane w czasie odrębnego spotkania. Diagnozę dyskalkulii zawsze poprzedza badanie psychologiczne i pedagogiczne.

 


Badania logopedyczne


Badania logopedyczne przeznaczone są dla dzieci i młodzieży od urodzenia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Celem badania logopedycznego jest ocena poziomu rozwoju językowego. Na badanie można zgłosić dzieci z nieprawidłowościami w rozwoju mowy i komunikacji, np. ze znacznymi opóźnieniami w rozwoju mowy, ale również z prostymi wadami wymowy, np. seplenieniem czy reraniem. Poradnia posiada bogate zaplecze narzędzi diagnostycznych, np. Screeningowy Audiometr Tonalny, dzięki któremu jest możliwe przeprowadzenie badania słuchu. Logopedzi stosują wystandaryzowane testy diagnostyczne, np. Test Rozwoju Językowego. Dzięki trafnej i rzetelnej diagnozie możliwe jest zaplanowanie skutecznego działania terapeutycznego.

 


Diagnoza Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD wg metody Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy -NOWOŚĆ!!!


 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie prowadzona jest bezpłatna diagnoza Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD wg metody Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy (dla dzieci i młodzieży z rejonu działania naszej poradni).

Neuroflow ATS jest pierwszym aktywnym treningiem w Polsce opracowanym dla dzieci już od 4 r.ż.

Co to są Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD?

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD związane są z nieprawidłowościami w słyszeniu na poziomie neuronalnym. Występują w przypadku, kiedy dziecko ma problemy ze słyszeniem, mimo prawidłowego przekazywania przez ucho informacji o otaczającym świecie dźwięków (prawidłowy słuch fizyczny). Okazuje się, że nie zawsze mózg jest w stanie odpowiednio tę informację przetworzyć i zinterpretować. 

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego obserwowane są u dzieci, które:

 • zachowują się jak dzieci z niedosłuchem,
 • mają trudności w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych, tj. czytania i pisania oraz liczenia,
 • miały opóźniony rozwój mowy lub wada wymowy jest trudna do przezwyciężenia, mimo intensywnych działań terapeutycznych,
 • w dzieciństwie przechodziły wysiękowe zapalenie uszu,
 • często zapadały na choroby górnych dróg oddechowych,
 • prezentują się jako nieobecne, rozkojarzone, nie zawsze słyszą co do nich mówimy.

Kiedy możemy podejrzewać APD u dzieci/młodzieży?

Kiedy, mimo odpowiednich możliwości intelektualnych, zauważa się:

 • kłopoty z zapamiętywaniem informacji przekazywanej kanałem słuchowym,
 • trudności ze zrozumieniem dłuższych, kilkuetapowych poleceń, instrukcji słownych a także opowiadań i wypowiedzi,
 • mylenie słów podobnie brzmiących,
 • trudności z dłuższym skupieniem się na informacjach przekazywanych drogą słuchową,
 • wyłączanie się podczas długotrwałego słuchania,
 • trudności w rozumieniu mowy w pomieszczeniach o dużym pogłosie,
 • lepsze funkcjonowanie w warunkach jeden na jeden,
 • nadwrażliwość na niektóre dźwięki,
 • ubogie słownictwo; trudności w konstruowaniu wypowiedzi,
 • monotonna mowa.

Diagnozę CAPD warto wykonać również u dzieci, u których występują inne zaburzenia – autyzm, ADHD, dysleksja, SLI, szczególnie w przypadkach, kiedy prowadzona terapia i rehabilitacja nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Klikając w poniższy link, można sprawdzić, jakie jest ryzyko posiadania Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego przez Państwa Dziecko.

https://neuroflow.pl/pl/dla-rodzicow/czy-moje-dziecko-ma-apd

W przypadku zdiagnozowania u Państwa dziecka CAPD, mogą Państwo skorzystać z Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow, który zostanie przygotowany indywidualnie dla Państwa dziecka przez zespół specjalistów z Neuroflow ATS. Ma on na celu usprawnić procesy komunikowania się oraz uczenia się dziecka/ucznia, poprawić sprawność wyższych funkcji słuchowych.

Więcej informacji: https://neuroflow.pl/pl/

Rodziców mających podejrzenia występowania u dziecka APD zapraszamy na konsultacje, podczas których omówiona zostanie sytuacja dziecka/ucznia oraz możliwości wsparcia i kierunek dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania w przedszkolu/szkole.

W celu skorzystania z bezpłatnej konsultacji należy złożyć wniosek do tutejszej Poradni wpisując Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego.

SEKRETARIAT

nr 58-531-10-09

Godziny obsługi klientów:

ROK SZKOLNY 2023/2024
 
Poniedziałek
8:00 - 17:00
Wtorek
8:00 -16:00
Środa
8:00 - 16:00
Czwartek
8:00 - 16:00
Piątek
8:00 -14:00
 
DYŻUR TELEFONICZNY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY
nr 508-933-507
PONIEDZIEŁEK
12:00 - 13:00
 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny