Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Tczew

Informacja dla osób spoza powiatu Tczewskiego. W celu skorzystania z oferty Poradni należy złożyć wniosek o wyrażenie zgody na badanie do Starosty Powiatu Tczewskiego za pośrednictwem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tczewie.

Terapia

Na wszystkie zajęcia terapeutyczne prowadzone są zapisy – należy wypełnić wniosek ze wskazaniem rodzaju terapii. Kwalifikacja na terapię następuje po konsultacji ze specjalistą Poradni lub po badaniu diagnostycznym. Wnioski na terapię/ wnioski o objęcie dziecka/ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną są dostępne wyłącznie w wersji papierowej.


Zajęcia logopedyczne indywidualne i grupowe


Logopedzi zatrudnieni w Poradni prowadzą indywidualną i grupową terapię logopedyczną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży od urodzenia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, u których zdiagnozowano nieprawidłowości w rozwoju mowy.

 


Terapia neurologopedyczna PADOVAN


 Neurofunkcjonalna Reorganizacja Metodą Padovan została opracowana około trzydziestu lat temu przez Beatrize Padovan w Brazylii. W procesie terapii zostają powtórzone etapy rozwoju neurofizjologicznego.

Metoda ta polega na:

 • przejściu przez kolejne fazy neuroewolucyjnych wzorów ruchu specyficznych dla narządu ruchu człowieka (przyjmowanie postawy ciała, wzorów właściwych narządowi mowy w celu prawidłowego wytwarzania mowy);
 • powtórzeniu neuroewolucyjnych sekwencji związanych z małą motoryką;
 • powtórzeniu neuroewolucyjnych sekwencji ruchów gałek ocznych oraz związanych z nimi mięśni. Podczas terapii w sposób dynamiczny zostają powielone procesy ruchu, mowy i myślenia, tak by jak najlepiej stymulować rozwój układu nerwowego.

Metoda stosowana jest w praktyce terapeutycznej w celu odzyskania utraconych funkcji wskutek uszkodzeń systemu nerwowego i nabycia nowych funkcji przy zaburzeniach systemu nerwowego lub „dysfunkcjach” funkcjonowania (zaburzeniach uczenia, deficytach uwagi, nadpobudliwości).

Każde zajęcia to neurologiczna reorganizacja (ćwiczenia ciała – od postaw najbardziej prymitywnych do stojącej); ćwiczenia rąk (rozwijanie motoryki małej) oraz terapia twarzy (ćwiczenia oddechowe, ssania, żucia, połykania oraz ćwiczenia oczu).

Wszystkie ćwiczenia wykonywane są rytmicznie, zgodnie z mówionymi głośno przez terapeutę wierszykami, w celu pobudzania aktywności korowej. Wzajemne oddziaływanie pomiędzy ruchem, mową i myśleniem są istotą tej metody. W terapii wykorzystuje się naturalne zdolności jednostki oraz jej gotowość do ponownego przechodzenia przez kolejne etapy rozwoju. Taka stymulacja usprawnia funkcjonowanie rehabilitowanej osoby. Ponieważ metoda ta nie wymaga aktywnej współpracy ze strony pacjenta, może być stosowana również w przypadku chorych z ograniczoną świadomością czy władzą nad ciałem (osoby obłożnie chore na oddziałach intensywnej terapii oraz w leczeniu domowym) niezależnie od wieku. Metoda może być traktowana leczniczo, prewencyjnie lub w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania.

 


Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne


Powinny być one poprzedzone diagnozą psychologiczno-pedagogiczną, której wyniki pozwalają najkorzystniejszy dobór metod terapeutycznych. Terapia przeznaczona jest dla dzieci w wieku szkolnym min.: z zaburzeniami analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, z trudnościami w opanowaniu technik szkolnych (czytanie i pisanie), z obniżonym poziomem grafomotorycznym, z problemami w koncentracji uwagi, z dysleksją, dysgrafią i dysortografią, z trudnościami w nauce matematyki. Terapia pedagogiczna to system oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych, a ich celem jest usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, podnoszenie poziomu jakości techniki czytania i poprawnego pisania, doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Terapeuci proponują ćwiczenia angażujące myślenie, mowę, uwagę, pamięć oraz wyobraźnię, kształtują u uczniów świadomość i wrażliwość ortograficzną; aktywizują wszystkie sfery rozwoju dziecka, także emocjonalno-społeczną. Pracują nad rozwijaniem u dzieci poczucia własnej wartości, wzmacniania mocnych stron i motywacji do nauki i wysiłku intelektualnego. Terapia prowadzona jest w atmosferze spokoju, cierpliwości i życzliwości, zgodnie z zasadami indywidualizacji, akceptacji, stopniowania trudności, ciągłości oddziaływań, systematyczności, korekcji i kompensacji. Terapeuci proponują różnorodne zajęcia indywidualne i grupowe.

 


Zajęcia korekcji zachowań


Przeznaczone są dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i deficytem uwagi. Oferta skierowana jest dla dzieci w wieku od 6 do 13 roku życia, u których stwierdzono nadpobudliwość psychoruchową i/lub deficyty uwagi, dziecko jest obserwowane pod takim kątem, bądź w badaniach przeprowadzonych w PPP wskazano potrzebę takich zajęć. Rekrutacja odbywa się podczas konsultacji lub badań, prowadzonych przez pedagogów lub psychologów w poradni. Warunkiem zakwalifikowania się na zajęcia jest: diagnoza lekarza psychiatry, bądź zaświadczenie o prowadzonej diagnozie w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej, diagnoza PPP, wskazanie diagnozującego specjalisty PPP oraz wniosek rodziców o objęcie dziecka terapią. Celem zajęć jest wyrównywanie deficytów, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie  w środowisku rodzinnym, szkolnym. Zajęcia są ukierunkowane na rozwój procesów samokontroli, samoświadomości, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, a także na ćwiczenia uwagi, pamięci wzrokowej oraz słuchowej.

 


Socjoterapia


Socjoterapię zalicza się do procesów korekcyjnych o charakterze leczniczym, adresowaną do dzieci i młodzieży. Polega ona na celowym stwarzaniu dzieciom warunków (doświadczeń społecznych) umożliwiających zajście procesu socjoterapeutycznego (zmiana sądów o rzeczywistości, sposobów zachowań, odreagowanie emocjonalne). Jest to metoda leczenia zaburzeń zachowania i niektórych zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży  w toku spotkań grupowych. To pośrednia forma pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży, pośrednią między psychoterapią a psychoedukacją i treningiem interpersonalnym.

 


Bajkoterapia


Twoje dziecko jest nieśmiałe, zamknięte w sobie i mało komunikatywne? Zapraszamy na zajęcia bajkoterapii rozwijające w dzieciach wyobraźnię, pobudzające ich kreatywność i twórcze myślenie. Zajęcia łączą w sobie fantastyczną zabawę i inspirujące doświadczenia. Podczas warsztatów nie tylko wspólnie czytamy, ale również pracujemy z użyciem różnorodnych form plastycznych. Celem prowadzonych spotkań jest nabywanie przez dzieci doświadczeń w mówieniu, słuchaniu innych i bycia słuchanym, a także przyzwyczajanie do panowania nad własnymi emocjami i właściwego reagowania na emocje innych.

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku od 5 do 10 lat na cudowną przygodę z literaturą.

 


Terapia ręki


Celem terapii ręki jest poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej; udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki; wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców; doskonalenie umiejętności chwytu; doskonalenie pisania; praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi; wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy i poprawa koncentracji.

Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci które mają:

 • zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej np. zbyt mocny lub zbyt lekki chwyt kredki,
 • nieprawidłową postawę ciała,
 • problemy z czynnościami samoobsługi np. trudności z piciem z kubka, zapinaniem guzików,
 • problemy w zabawach manualnych np. trudności z układaniem małych przedmiotów, lepieniem plasteliny, wycinaniem,
 • problemy grafomotoryczne np. nieprawidłowy chwyt kredki, czasem wręcz niechęć    do rysowania, malowania.
 • zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej tj. trudności np. w staniu na jednej nodze, jeździe na rowerze, rysowaniu, malowaniu, wycinaniu, w zabawach grupowych gdzie trzeba złapać , rzucić , kopnąć,
 • problem z koordynacją ruchową tj. np. trudności w łapaniu bądź rzucaniu piłką; trudności z nauką jazdy na rowerze.

 


Psychoterapia poznawczo-behawioralna


Psychoterapia poznawczo–behawioralna (cognitive–behavioral therapy – CBT), jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz problematycznych zachowań. Cel terapii dotyczy skutecznej poprawy jakości życia pacjenta, co osiąga się poprzez modyfikację zachowań i sposobu myślenia. Zasadnicze cechy procesu terapii stanowią: oparcie na współpracy między terapeutą a pacjentem, zorientowanie na rozwiązanie problemu, skupienie na teraźniejszości (z uwzględnieniem mechanizmów psychorozwojowych powstawania zaburzeń i dysfunkcji), ograniczenie w czasie oraz stosowanie odpowiednich technik terapeutycznych. Terapia przeznaczona jest  dla młodzieży w normie intelektualnej. Ilość miejsc jest ograniczona.

 


Aktywny trening słuchowy Neuroflow - NOWOŚĆ!


W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie prowadzona jest bezpłatna diagnoza Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD wg metody Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy (dla dzieci i młodzieży z rejonu działania naszej poradni). Więcej informacji w zakładce: Diagnoza

W przypadku zdiagnozowania u Państwa dziecka CAPD, dziecko po diagnozie może bezpłatnie skorzystać z Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow, który zostanie przygotowany  przez zespół specjalistów z Neuroflow ATS. Ma on na celu usprawnić procesy komunikowania się oraz uczenia się dziecka/ucznia, poprawić sprawność wyższych funkcji słuchowych.

Trening podzielony jest na 3 etapy, z których każdy poprzedzony jest diagnozą przez certyfikowanego providera.

Sesje treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu po 20-25 min. Łącznie trzy etapy terapii to około 6-8 miesięcy.

Trening odbywa się w domu za pomocą platformy Neuroflow.

Więcej informacji: https://neuroflow.pl/pl/

SEKRETARIAT

Godziny obsługi klientów:

ROK SZKOLNY 2022/2023
 
Poniedziałek
8:00 - 17:00
Wtorek
8:00 -15:00
Środa
8:00 - 15:00
Czwartek
8:00 - 17:00
Piątek
8:00 -13:00
 
DYŻUR TELEFONICZNY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY
 
Środy 
18:00 - 19:00
 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny