Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Tczew

Podstawowe informacje

Poradnia wydaje następujące rodzaje opinii:

 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju; wydawana jest przez Zespół Orzekający dzieciom ze stwierdzoną niepełnosprawnością na czas do rozpoczęcia przez nie nauki w szkole;
 • opinia o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe;
 • opinia w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, o której mowa w art. 36 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe;
 • opinia w sprawie spełniania przez dziecko obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego   i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
 • opinia w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego;
 • opinia w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
 • opinia w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
 • opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia);
 • opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • opinia w sprawie przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy;
 • opinia w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;
 • opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;
 • opinia w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
 • opinia w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej;
 • inna opinia związana z kształceniem i wychowaniem dziecka.

 

 

SEKRETARIAT

nr 58-531-10-09

Godziny obsługi klientów:

ROK SZKOLNY 2023/2024
 
Poniedziałek
8:00 - 17:00
Wtorek
8:00 -16:00
Środa
8:00 - 16:00
Czwartek
8:00 - 16:00
Piątek
8:00 -14:00
 
DYŻUR TELEFONICZNY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY
nr 508-933-507
PONIEDZIEŁEK
12:00 - 13:00
 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny