Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Tczew

Kształcenie specjalne

Kształcenie specjalne w znaczeniu przepisów prawa oświatowego i w praktyce edukacyjnej oznacza, że wobec  dziecka w przedszkolu, szkole, placówce, stosuje  się metody i formy nauczania  dobrane zgodnie z możliwościami psychofizycznymi dziecka - stosownie do niepełnosprawności, zagrożenia niedostosowaniem społecznym czy niedostosowanemu społecznie.

Takie kształcenie organizuje się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,  wydawane  przez zespoły orzekające przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Zespoły orzekające przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wydaja orzeczenia dla dzieci i młodzieży z następującymi niepełnosprawnościami:

 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • niewidomych,
 • słabowidzących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym -z   autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • niedostosowanych społecznie, zwanych dalej „uczniami niedostosowanymi społecznie”,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zwanych dalej „uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym”

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera między innymi:

 • określenie etapu edukacyjnego, na jaki przyznawane jest kształcenie specjalne,
 • diagnozę możliwości, potencjału dziecka, rozpoznanie zasobów i mocnych stron dziecka, przewidywania i rokowania specjalistów co do sytuacji dziecka, jego potrzeb,  szczególnie edukacyjnych,     
 • wskazania  najlepszej dla dziecka formy i miejsca realizacji kształcenia specjalnego, które może być realizowane m.in. w szkołach ogólnodostępnych czy z oddziałami integracyjnymi,  w szkole specjalnej odpowiedniej  z uwagi na niepełnosprawność,
 • zalecenie, jeżeli zdaniem zespołu orzekającego zachodzi taka potrzeba, realizacji wybranych zajęć  edukacyjnych indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów,
 • zalecenia na podstawie których nauczyciele pracujący z dzieckiem  dostosowują wymagania programowe, ocenę postępów dziecka, dobierają pomoce (np. dostosowane podręczniki), wspierają się technologią informatyczno-komputerową, korzystają ze sprzętu specjalistycznego, ze wsparcia innej osoby – terapeuty, etc.,
 • zalecenia zajęć rewalidacyjnych,  specjalistycznych,  terapii, wsparcia także dla rodziców czy opiekunów. 

Za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka/ucznia odpowiada dyrektor przedszkola, szkoły lub ośrodka.

Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którego reprezentują w kontaktach z placówką oświatową rodzice lub opiekun prawny, ma prawo do edukacji we wszystkich rodzajach przedszkoli oraz typach i rodzajach szkół publicznych i niepublicznych, w tym:

 • przedszkolach i szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych,
 • przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkołach lub oddziałach integracyjnych,
 • przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych,
 • ośrodkach: MOW, MOS, SOSW, SOW, a także ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • innych formach wychowania przedszkolnego.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest dokumentem skutkującym prawnie i finansowo, dlatego ma przypisane prawo do odwołania się od niego do  organu Kuratorium Oświaty. 

Orzeczenie o niepełnosprawności dzieci i młodzieży do lat 16 służy innym celom - jest wydawane przez powiatowe zespoły d/s orzekania  o niepełnosprawności, w celu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

 

 

SEKRETARIAT

nr 58-531-10-09

Godziny obsługi klientów:

ROK SZKOLNY 2023/2024
 
Poniedziałek
8:00 - 17:00
Wtorek
8:00 -16:00
Środa
8:00 - 17:00
Czwartek
8:00 - 17:00
Piątek
8:00 -14:00
 
DYŻUR TELEFONICZNY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY
nr 508-933-507
ŚRODA
17:00 - 18:00
 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny