Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Tczew

Informacja dla osób spoza powiatu Tczewskiego. W celu skorzystania z oferty Poradni należy złożyć wniosek o wyrażenie zgody na badanie do Starosty Powiatu Tczewskiego za pośrednictwem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tczewie.

Podstawowe informacje

Rodzaje orzeczeń


Zespół Orzekający wydaje następujące rodzaje orzeczeń:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, ze względu na:

a)   niepełnosprawność intelektualną, (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym),

b)   niesłyszenie i słabe słyszenie,

c)   niewidzenie i słabe widzenie,

d)   autyzm, w tym z Zespół Aspergera,

e)   niepełnosprawność ruchową, w tym z afazję,

f)    niepełnosprawność sprzężoną.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego.

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola,

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego  wydaje się na  okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok                      szkolny.

 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  w stopniu głębokim
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Teren działania Zespołu Orzekającego


Zespół orzekający wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie Powiatu Tczewskiego. W przypadku dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola, ale zamieszkują na terenie Powiatu Tczewskiego.


Skład Zespołu Orzekającego


W skład zespołu wchodzą:

 • dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu;
 • psycholog;
 • pedagog;
 • lekarz;
 • inni specjaliści, w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć: na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgodą pełnoletniego ucznia:

 • nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,
 • asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy,
 • pomoc nauczyciela,
 • asystent edukacji romskiej – wyznaczeni przez ich dyrektora;
 • także na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub na wniosek lub za zgodą pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz.

Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.


Badania psychologiczno-pedagogiczne


Jeżeli do wydania orzeczenia niezbędne jest przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych lub logopedycznych przeprowadza się je w Poradnia. Termin badań należy ustalić w sekretariacie.


Termin posiedzenia Zespołu


Termin zespołu ustala dyrektor Poradni. Rodzic / prawny opiekun jest informowany o terminie posiedzenia zespołu.

PPP w terminie 30 dni od momentu złożenia wniosku ma obowiązek przygotowania dokumentu/orzeczenia/opinii o WWR (w wyjątkowych przypadkach, wymagających np. pogłębionej diagnostyki – 60 dni). 

Termin wydania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego i rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego wynosi 14 dni od złożenia wniosku.


Termin odebrania orzeczenia


Orzeczenie albo opinię  o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju doręcza się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu. Dokumenty są przygotowane do odbioru w sekretariacie PPP.


Odwołanie od orzeczenia


Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie.

 

POBIERZ: REGULAMIN ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

SEKRETARIAT

Godziny obsługi klientów:

ROK SZKOLNY 2022/2023
 
Poniedziałek
8:00 - 17:00
Wtorek
8:00 -15:00
Środa
8:00 - 15:00
Czwartek
8:00 - 17:00
Piątek
8:00 -13:00
 
DYŻUR TELEFONICZNY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY
 
Środy 
18:00 - 19:00
 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny