Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Tczew

Nauczanie indywidualne i indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne

Nauczanie indywidualne jest to nauczanie, w którym uczeń realizuje materiał nauczania w formie indywidualnej w domu.

Orzeczenia o potrzebie indywidualnego  obowiązkowego przygotowania przedszkolnego  dzieci oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży wydawane są dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do odpowiedniego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole  podstawowej lub szkoły.

W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

W przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe dyrektor szkoły określa sposób realizacji zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.

W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dyrektor szkoły może  ustalić na wniosek rodziców ucznia  albo pełnoletniego ucznia tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego nauczania niższy niż minimalny wymiar godzin określony ustawowo.

W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju dziecka lub ucznia, integracji ze środowiskiem przedszkolnym lub szkolnym oraz ułatwienia powrotu dziecka  lub ucznia do przedszkola, szkoły- nauczyciele prowadzący odpowiednio zajęcia indywidualnego nauczania obserwują  funkcjonowanie dziecka lub ucznia  w zakresie możliwości uczestniczenia w życiu przedszkolnym czy szkolnym. Dyrektor może podjąć działania umożliwiające kontakt dziecka, ucznia  objętego indywidualnego nauczania  z dziećmi lub uczniami odpowiednio w grupie lub środowisku klasowym. Dyrektor w szczególności umożliwia dziecku lub uczniowi  udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych lub szkolnych.

Dzieci  i uczniowie objęci indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego lub formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej  poza tygodniowym wymiarem zajęć przewidzianych ustawowo

SEKRETARIAT

nr 58-531-10-09

Godziny obsługi klientów:

ROK SZKOLNY 2023/2024
 
Poniedziałek
8:00 - 17:00
Wtorek
8:00 -16:00
Środa
8:00 - 17:00
Czwartek
8:00 - 17:00
Piątek
8:00 -14:00
 
DYŻUR TELEFONICZNY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY
nr 508-933-507
ŚRODA
17:00 - 18:00
 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny