Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Tczew

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jaki jest czas oczekiwania na konsultację/badanie?


 • W przypadku badań i konsultacji czas oczekiwania to zwykle kilka miesięcy.
 • O kolejności przyjęć decyduje przede wszystkim kolejność zgłoszeń oraz opisany powód zgłoszenia.

2. Kogo można zgłosić do poradni?


Dzieci i młodzież do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.


3. Kto może złożyć wniosek na badania/ konsultacje/do zespołu orzekającego?


 • Rodzic dziecka/ucznia.
 • Prawny opiekun/rodzic zastępczy.
 • Pełnoletni uczeń we własnym imieniu.

4. Jak zgłosić dziecko na badanie w poradni ?


Osobiście złożyć dokumenty w sekretariacie Poradni lub przesłać je pocztą na adres: ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew.

NIE PRZYJMUJEMY ZGŁOSZEŃ TELEFONICZNYCH ANI PRZESŁANYCH e-mailem.


5. Jak zgłosić dziecko na konsultacje w poradni ?


Osobiście złożyć wniosek na konsultacje z pedagogiem/psychologiem/doradcą zawodowym w sekretariacie Poradni lub przesłać  pocztą na adres Poradni.


6. Czy na konsultację z logopedą/psychologiem/pedagogiem/doradcą zawodowym potrzebne jest skierowanie od lekarza?


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie jest placówką medyczną i dlatego nie obowiązują tu skierowania od lekarza.


7. Kto przeprowadza badanie? Psycholog czy pedagog?


W zależności od problemu, z którym zgłaszają się rodzice, zespół weryfikujący wnioski wskazuje na potrzebę badania przez odpowiednich specjalistów.


8. Czy rodzic może uczestniczyć w badaniu?


Kwestia uczestnictwa rodzica w badaniu jest w praktyce różnie rozstrzygana w poradniach. W niektórych zasadą jest udział rodziców w badaniach, gdzie indziej zaś jest odwrotnie. Z uwagi na prawidłowy przebieg badania zaleca się, aby rodzic nie uczestniczył w badaniu, aby nie dochodziło do dodatkowego rozpraszania dziecka. Podczas badania logopedycznego  małych dzieci zawsze towarzyszy rodzic.


9. Ile spotkań przewidzianych jest na badanie diagnostyczne dziecka?


Najczęściej badanie obejmuje dwa spotkania. Nie jest to jednak reguła. Wiele zależy od indywidualnych predyspozycji dziecka. Niekiedy potrzebnych jest więcej spotkań, żeby zdiagnozować dziecko oraz odpowiednio sformułować wskazania do pracy. O liczbie spotkań decyduje diagnosta badający dziecko w poradni.


10. Jaki jest czas oczekiwania na opinie po badaniu?


 • Opinię po badaniu/badaniach diagnostycznych wydaje się do 30 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia (w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku).
 • O gotowej do odbioru opinii po badaniach diagnostycznych zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie lub wiadomością SMS.

11. Podejrzewam u swojego dziecka dysleksję/dysortografię/dysgrafię?


Należy złożyć wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych wraz z opinią wychowawcy ucznia. Opinia musi zawierać czytelny podpis wychowawcy oraz pieczątkę, podpis dyrektora szkoły i pieczątkę szkoły.


12. Jeśli dziecko, uczeń przejawia zdolności w jakiejś dziedzinie, co należy zrobić?


W celu sprawdzenia obszaru zdolności dziecka oraz ustalenia jego zakresu szczególnych zdolności, zapraszamy na badania specjalistyczne dedykowane dzieciom zdolnym, w tym celu składa się wniosek do Poradni i oczekuje na ustalenie terminu.


13. Czy  uczniowie szkół branżowych I stopnia  muszą mieć opinię z poradni,  aby zostali przyjęci na praktyki zawodowe?


Uczniowie, którzy nie ukończyli 15 roku życia  otrzymują z Poradni opinię  dotyczącą braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych. Uczniowie, którzy ukończyli 15 rok życia takiej opinii nie potrzebują.


14. Co jeśli szkoła nie realizuje zaleceń zawartych w opinii/orzeczeniu z poradni?


 • Każde dziecko realizujące obowiązek szkolny ma prawo do uzyskania wsparcia w rozwoju i pomocy, stosownie do swoich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.  PPP w procesie diagnozy rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, a wskazania/ zalecenia zawarte w opinii psychologiczno – pedagogicznej lub orzeczeniu są dla szkoły wskazaniem do organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z tymi zaleceniami. Za organizacje pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiada dyrektor, zatem  rodzice mogą egzekwować realizowanie tej pomocy współpracując z dyrektorem, wyznaczonym przez niego koordynatorem organizowania tej pomocy (często wychowawcą) lub we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą – tj. kuratorem oświaty. Ważne , by rodzic miał na uwadze, że:
 • wskazania mogą mieć charakter ogólny, mogą też po pewnym czasie się zdezaktualizować;
 • zorganizowanie zalecanych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dla szkoły wiążące;
 • zawarte w orzeczeniu zalecenia są bezdyskusyjne,

15. Jak przebiega indywidualne nauczanie?


Indywidualne nauczanie organizuje się dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, nauczanie indywidualne organizuje się na czas określony w orzeczeniu (nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny) i w taki sposób, aby możliwe było wykonanie zaleceń w nim zawartych. Dyrektor - w uzgodnieniu z organem prowadzącym - ustala zakres i czas prowadzenia zajęć. Muszą się one odbywać w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie nauczyciela z uczniem. W zakresie czasu prowadzenia zajęć, dyrektor zasięga opinii rodziców ucznia (pełnoletniego ucznia).Nauczanie indywidualne prowadzone jest przez nauczycieli szkoły, którym dyrektor powierzy ich prowadzenie, z tym że prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I - III szkoły podstawowej powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.


16. Na czym polega zindywidualizowana ścieżka kształcenia?


 • Jest regulowana rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach wprowadziło nowe rozwiązanie w zakresie indywidualizacji nauczania.
 • Przewidziana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu, wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Obejmować będzie wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane, wspólnie z oddziałem szkolnym oraz indywidualnie z uczniem.

17. Na czym polegają zajęcia Szkoły dla Rodziców?


Są to spotkania, zazwyczaj cotygodniowe, podczas których pracujemy bez dzieci. Jest to praca warsztatowa z wykorzystaniem różnych metod pracy: miniwykład, dyskusja, burza mózgów, ćwiczenie nowych zachowań, praca w małych grupach, praca indywidualna. Rodzice otrzymują przygotowane przez osoby prowadzące materiały, na zakończenie zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach


18. Na czym polega spotkanie  z doradcą zawodowym?


Podczas  spotkania z doradcą zawodowym przeprowadzana jest rozmowa doradcza, podczas której omawiana jest sytuacja szkolna ucznia,  jego zainteresowania, pasje i  hobby. Następnie uczeń wypełnia test zainteresowań zawodowych, który określa  jego mocne strony ucznia i  predyspozycje  zawodowe, które są istotne przy wyborze kierunku dalszego kształcenia. Uczeń otrzymuje także informacje o sieci szkół ponadpodstawowych w Powiecie Tczewskim. 


19. Na czym polegają zajęcia korekcyjno-pedagogiczne (terapia pedagogiczna)?


Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne polegają na usprawnianiu zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych oraz procesów uwagowych (zaburzenia stwierdzone podczas badań diagnostycznych w Poradni), rozwijana jest także umiejętność czytania (trening czytania) oraz pisania (trening pisania, trening ortograficzny)


20. Na czym polegają zajęcia logopedyczne?


 • Zajęcia logopedyczne realizowane są w oparciu o wcześniej przeprowadzoną diagnozę logopedyczną. Klasyczna terapia logopedyczna związana jest z ćwiczeniami oddychania, połykania, słuchowymi, ćwiczeniami usprawniającymi narządy mowy, artykulację, a także ćwiczeniami stymulującymi kompetencję językową. Oczywiście zajęcia opierają się o różne formy zabawy i aktywności dostosowanej do wieku dziecka.
 • W przypadku dzieci z do 3 roku życia, terapia logopedyczna opiera się o masaże logopedyczne, dobór akcesoriów do karmienia, jeżeli jest taka konieczność – o trening karmienia, zabawy dźwiękonaśladowcze, zabawy paluszkowe, czyli te metody, które rozwijają mowę czynną.

21. Czy w poradni prowadzone są zajęcia ruchowe?


W Poradni prowadzone są zajęcia ruchowe, które dedykowane są dzieciom z wadami wymowy skorelowanymi z zaburzeniami dużej i małej motoryki. Mają one wspomóc realizowaną w Porani terapię logopedyczną.

 

 

 

SEKRETARIAT

nr 58-531-10-09

Godziny obsługi klientów:

ROK SZKOLNY 2023/2024
 
Poniedziałek
8:00 - 17:00
Wtorek
8:00 -16:00
Środa
8:00 - 17:00
Czwartek
8:00 - 17:00
Piątek
8:00 -14:00
 
DYŻUR TELEFONICZNY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY
nr 508-933-507
ŚRODA
17:00 - 18:00
 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny